Regelgeving verplichte taken beheerder brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) 

Het aanstellen van een beheerder brandmeldinstallatie is verplicht voor alle via het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geëiste installaties, met of zonder certificering, met of zonder doormelding. De gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor het aanstellen van één of meerdere beheerders die zijn opgeleid voor de werkzaamheden en beschikken over een vereist bewijs van vakbekwaamheid. Bij Branddetectieservice kunt u een beheerderstraining volgen en het NIBHV diploma beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties behalen. 

Taken beheerder brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie

De taken van een beheerder brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) bestaan uit het dagelijks beheer en verplichte maandelijkse controles. Maandelijks moet onder andere de doormelding met de alarmcentrale worden getest. 

Twee keer per jaar betreft het een uitgebreidere controle waarbij onder andere alle componenten visueel moeten worden gecontroleerd en het ontruimingsalarm moet worden getest. 

Verschil tussen een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie

In de praktijk is er bijna nooit verschil tussen een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie. Als een brandmeldinstallatie (met handbrandmelders en eventueel automatische melders) is geëist dan is ook een ontruimingsalarminstallatie geëist  (bijvoorbeeld sirenes met een slow-whoop toonsignaal). Dit is de meest voorkomende combinatie, maar ook is ontruiming met een stil alarm mogelijk of met gesproken woord.

Wetgeving

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarmee is het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin in wordt verplicht gesteld dat een brandmeld- en ontruimingsalamrinstallatie op adequate wijze wordt beheerd. De Nederlandse normen NEN 2654-1:2018 en NEN 2654-2:2018 beschrijven hoe adequaat beheer brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties wordt uitgevoerd. 

Normen

NEN 2654-1+C1:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties.

NEN 2654-2:2018 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties.

Deze normen zijn te bestellen op www.nen.nl


Gecertificeerde brandmeldinstallaties conform Regeling Brandmeldinstallaties 2002

In Gebruiksbesluit 2008 was Regeling Brandmeldinstallaties 2002 aangewezen. Deze regeling is vervallen met het  Bouwbesluit 2012. Wel was er een overgangstermijn. Tot 1 januari 2015 konden certificaten conform de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 worden afgegeven. Deze zijn geldig tot de einddatum die op het certificaat staat. Voor een gecertificeerde installatie conform Regeling Brandmeldinstallaties 2002 diende u na het onderhoud elk jaar een nieuw certificaat te ontvangen van een erkend branddetectiebedrijf. Er waren verschillende niveaus van certificering: segment laag, midden en hoog. Indien in het PvE (Programma van Eisen) vermeld stond dat het gebruik in segment hoog valt dan was een jaarlijkse inspectie door een inspectie-instelling verplicht.

CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, inmiddels onderdeel van CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging 

Regeling Brandmeldinstallaties 2002 is vervangen door een inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-Inspectieschema Brandmeldinstallaties. Dit inspectieschema is 1 september 2012 voor het eerst gepubliceerd. Later is dit opgenomen in het CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging. Ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verwijst hiernaar. Het certificaat is een jaar geldig als er rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) is geëist. Zonder rechtstreekse doormelding is het certificaat drie jaar geldig. 

 CCV-certificatieschema's Brandmeldinstallaties

De voor het eerst op 1 april 2012 uitgebrachte CCV-certificatieschema's BMI betreffen drie certificatieschema’s, voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven. Het is een regeling op basis van accreditatie. Deze certificeringsregeling is niet de vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangewezen regeling maar op basis hiervan hoeft een onafhankelijke inspectie-instelling minder te controleren voor het CCV-Inspectiecertificaat Brandmeldinstallaties.  

Logboek en PvE (Programma van Eisen)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verwijst naar de NEN 2535 en NEN 2575 en daarmee is een logboek met daarin een PvE (Programma van Eisen) verplicht voor een geëiste installaties. In dit PvE kunt u terugvinden of u een gecertificeerde installatie heeft. Het PvE is onder andere ondertekend door de eisende partijen zoals gemeente en verzekeraar.


 Brandweer

Informatie over brandmeldinstallaties

Informatie over ontruimingsalarminstallaties